Regulamin

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotowy regulamin określa szczegółowe warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego – pod nazwa iwoniczanka.pl prowadzonego przez Iwoniczanka Sp. z o.o., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000194634
 1. Dane kontaktowe Sklepu:

Adres korespondencyjny:

Iwoniczanka Sp. z o.o.

Ul. Bohaterów II Wojny Światowej 13

36-200 Brzozów

Adres poczty elektronicznej e.mail: zamowienia@iwoniczanka.pl

Telefon komórkowy: 506 193 842 (opłata wg stawki operatora), godziny pracy: pon. – pt.: 7:00-15:00

 1. Słowniczek pojęć:
  1. Formularz rejestracji – formularz umożliwiający utworzenie Konta w Sklepie,
  2. Formularz zamówienia – formularz pozwalający na złożenie zamówienia w Sklepie,
  3. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych umożliwiający Usługobiorcy zalogowanie się do Konta w Sklepie internetowym,
  4. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy wprowadzone przez niego w procesie zakładania Konta, w tym także informacje dotyczące złożonych zamówień,
  5. Konsument – zgodnie z art. 221ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego ( Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami ) osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  6. Klient/Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub, z którą może być zawarta umowa sprzedaży,
  7. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym www.iwoniczanka.pl
  8. Sprzedawca/Usługodawca – Iwoniczanka Sp. z o.o. KRS 0000194634

 

 1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w niniejszym regulaminie a w szczególności zobowiązany jest do:
  1. nieodpłatnego udostępniania Usługobiorcom treści regulaminu przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogę elektroniczną,
  2. na żądanie Usługobiorcy udostępnia treść regulaminu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie przez Usługobiorcę za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

 

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące usługi:
  1. prowadzenie Konta,
  2. składanie zamówień za pośrednictwem Formularza zamówienia,
  3. poleć Sklep.

 

 1. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie o prawach konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 131, poz. 883 z późn. zm.), oraz inne właściwe przepisy.

 

§ 2

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu internetowego jest:
  1. posiadanie komputera stacjonarnego, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego,
  2. połączenie z siecią Internet oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  3. włączona obsługa JavaScript oraz obsługa plików Cookies,
  4. system operacyjny Microsoft Windows XP, 7 , 8, 10, Vista, Linux, OsX, Android,
  5. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej, Mozilla FireFox w wersji 9.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 25 lub nowszej, Opera w wersji 10 lub nowszej.

 

 1. W przypadku korespondencji otrzymywanej za pośrednictwem poczty elektronicznej jak i załączników dostarczanych wraz z pocztą, niezbędne jest posiadanie:
  1. w przypadku poczty elektronicznej -aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail,
  2. w przypadku załączników – programu obsługującego pliki danego typu w szczególności pdf, doc, docx, odt, txt, jpg, png lub inne.

 

 1. Usługobiorca jest zobowiązany korzystać ze Sklepu internetowego, zgodnie z jego przeznaczeniem i powinien powstrzymywać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 3

Zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną

 

Z uwagi na fakt, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się ze szczególnym zagrożeniem jakie występuje przy korzystaniu z sieci Internet, Klient powinien stosować odpowiednie oprogramowanie mające na celu stworzenie odpowiednich zabezpieczeń, w szczególności używać aktualizowanych na bieżąco programów antywirusowych oraz zapór sieciowych (firewall).

 

§ 4

Pliki Cookies

 

Sprzedawca stosuje mechanizm plików “Cookies”, które rejestrują aktywność osób korzystających ze strony Sklepu internetowego. Pliki “Cookies” ułatwiają poruszanie się po stronie Sklepu oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają one urządzenie Usługobiorcy i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Pliki “Cookies” nie uszkadzają urządzenia końcowego Usługobiorcy oraz nie mają wpływu na zmianę jego ustawień konfiguracyjnych zarówno oprogramowania jak i w urządzeniu końcowym. Mechanizm działania plików “Cookies” można w każdym czasie wyłączyć dokonując zmiany ustawień w przeglądarce internetowej, jednak wyłączenie plików “Cookies” może uniemożliwić prawidłowe korzystanie ze strony Sklepu internetowego. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików “Cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Usługobiorca.

 

§ 5

Warunki zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta

 

 1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta wymaga dokonania rejestracji i wypełnienia Formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Sklepu internetowego. W tym celu należy kliknąć opcję “Zarejestruj się”, która jest dostępna po wejściu w zakładkę Zamówienie w górnym menu na stronie Sklepu, uzupełnić wymagane pola, w tym określić hasło a następnie kliknąć na ikonę “Zarejestruj”.

 

 1. Po wykonaniu powyższych czynności, na stronie Sklepu pojawia się informacja, iż Konto zostało utworzone a na adres poczty elektronicznej e-mail podany przy rejestracji zostaje przesłana wiadomość zawierająca potwierdzenie założenia Konta. W celu zakończenia procedury związanej z założeniem Konta, należy kliknąć w link załączony w mailu o treści: “Potwierdź rejestracje”, po czym pojawia się okno logowania.

 

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta, zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Usługa w przedmiocie prowadzenia Konta świadczona jest nieodpłatnie.

 

§ 6

Usługa dotycząca złożenia zamówienia za pomocą Formularza zamówienia

 

 1. W celu złożenia zamówienia przy pomocy Formularza zamówienia, należy wybrać produkt, który zamierzamy nabyć i potwierdzić zakup klikając na ikonę “Dodaj do koszyka”.

 

 1. Korzystając z opcji Koszyk zostaje wyświetlona zawartość koszyka, w którym możemy usunąć produkt klikając na ikonę “X”, zmienić ilość danego produktu korzystając z ikon „-” lub „+”, kontynuować zakupy klikając na ikonę “Kontynuuj zakupy” lub potwierdzić wybór produktów korzystając z opcji „Potwierdź zakup”.

 

 1. W kolejnym kroku dokonujemy potwierdzenia danych do wysyłki, a w okienku Uwagi do zamówienia wpisujemy dane istotne dla Kupującego z punktu widzenia realizacji zamówienia np. rodzaje smaków napojów jakie zamawia. Po wyborze metody płatności i potwierdzeniu zapoznania się z regulaminem, składamy zamówienie korzystając z opcji „Złóż zamówienie”.

 

 1. Na stronie Sklepu internetowego zostaje wyświetlone podsumowanie zamówienia a na adres poczty elektronicznej e-mail Klienta podany w Formularzu zamówienia zostaje przesłana informacja zawierająca potwierdzenie otrzymania zamówienia. Usługa polegająca na złożeniu zamówienia przy pomocy Formularza zamówienia świadczona jest nieodpłatnie.

 

§ 7

Usługa “Poleć Sklep”

 

 1. W celu skorzystania z usługi “Poleć Sklep”należy kliknąć na zakładkę “Poleć Sklep”, jaka dostępna jest w dolnym menu na stronie Sklepu. W okienku komunikatu wyświetlanym przez system Sklepu należy podać następujące informacje:
  1. imię adresata,
  2. adres poczty elektronicznej e-mail adresata,
  3. w okienku “Treść” wpisać wiadomość dla adresata,
  4. adres poczty elektronicznej e-mail nadawcy,
  5. wykonaną czynność potwierdzić klikając na ikonę “Wyślij”.

 

 1. Usługa “Poleć sklep” świadczona jest nieodpłatnie. Rezygnacja z usługi “Poleć Sklep”, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu dodawania produktów do listy życzeń.

 

 

§ 8

Usługa “Formularz kontaktowy”

 

 1. Usługa “Formularz kontaktowy” dostępna jest dla wszystkich korzystających ze strony iwoniczanka.pl i polega na wysyłaniu za pomocą formularza umieszczonego na stronie wiadomości do Usługodawcy.

 

 1. Aby skorzystać z powyższej usługi należy kliknąć na zakładkę “Kontakt”, gdzie należy podać następujące dane:
  1.  imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej e-mail, numer telefonu,
  2. wpisać temat i odpowiednią treść wiadomości,
  3. kliknąć na ikonę “Wyślij”.

 

 1. Usługa “Formularz kontaktowy”świadczona jest nieodpłatnie. Rezygnacja z powyższej usługi, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Usługodawcy.

 

§ 9

Metody i środki korygowania błędów we wprowadzanych danych

 

 1. Usługobiorca ma możliwość dokonywania modyfikacji wprowadzonych danych w trakcie składania zamówienia oraz po uzyskaniu dostępu do Konta. Modyfikacja danych po zalogowaniu się do Konto w Sklepu, odbywa się poprzez kliknięcie na zakładkę “Moje Konto”, gdzie jest możliwość zmiany danych adresowych do wysyłki, zmiany adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz zmiany hasła do Konta.

 

 1. Modyfikacji danych można również dokonać przesyłając odpowiednią informację na adres poczty elektronicznej e-mail: zamowienia@iwoniczanka.pl także telefonicznie pod numerem 506 193 842 (opłata wg stawki operatora), godziny pracy: poniedziałek – piątek godz.: 7-15 Usługodawca po otrzymaniu informacji dotyczących modyfikacji danych, przesyła za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail potwierdzenie dokonanych zmian.

 

§ 10

Warunki rozwiązania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta

 

 1. Umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta może wypowiedzieć zarówno Usługobiorca jak i Usługodawca.

 

 1. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę polegającą na prowadzeniu Konta składając stosowne oświadczanie woli w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej e-mail zamowienia@iwoniczanka.pl lub w formie pisemnej na adres: Iwoniczanka Sp. z o.o., ul. Bohaterów II Wojny Światowej 13, 36-200 Brzozów

 

 1. Usługodawca może wypowiedzieć umowę polegającą na prowadzeniu Konta w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

 

 1. Umowa wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.

 

§ 11

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, można złożyć w następujący sposób:
  1. drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@iwoniczanka.pl
  2. telefonicznie: 506 193 842 (opłata wg stawki operatora), godziny pracy: poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00,
  3. korespondencyjnie: Iwoniczanka Sp. z o.o., ul. Bohaterów II Wojny Światowej 13, 36-200 Brzozów

 

 1. Składana reklamacja powinna zawierać następujące informacje:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres poczty elektronicznej,
  3. datę i okoliczności powstania zdarzenia oraz opis problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji,
  4. ewentualnie sposób dostarczenia odpowiedzi na reklamację (korespondencyjnie lub elektronicznie).

 

 1. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przesyłając stosowną odpowiedź zgodnie z wybranym przez Usługobiorcę sposobem.

 

§ 12

Ochrona Danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca świadczący usługi za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

 1. Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:
  1. imię i nazwisko Usługobiorcy,
  2. adres do korespondencji: ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj,
  3. numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

 

 1. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

 

 1. Usługodawca przekazuje dane osobowe Klienta przedstawicielom handlowym w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy.

 

 1. Usługobiorca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych po zalogowaniu się do Konta na Sklepie, żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania oraz prawo do ich usunięcia. Modyfikacja danych możliwa jest również na podstawie żądania, jakie Usługobiorca przesyła do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@iwoniczanka.pl

 

§ 13

Warunki zawierania umowy sprzedaży

 

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

 

 1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu internetowego prowadzi sprzedaż wody i napojów w opakowaniach zwrotnych.

 

 1. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień w następujący sposób:
  1. za pośrednictwem Formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu internetowego,
  2. drogą mailową na adres poczty elektronicznej: zamowienia@iwoniczanka.pl
  3. telefonicznie pod numerem 506 193 842 (opłata wg stawki operatora).

 

 1. W przypadku zamówień składanych za pośrednictwem Formularza zamówienia należy postępować zgodnie z informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu w szczególności prosimy podać następujące dane:
  1. imię, nazwisko,
  2. adres dostawy (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto),
  3. adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

 

 1. W przypadku zamówień składanych za pośrednictwem poczty elektronicznej jak i zamówień telefonicznych należy podać następujące dane wymagane dla realizacji zamówienia:
  1. rodzaj towaru oraz określenie cech szczególnych towaru (np.smak),
  2. ilość zamawianych towarów,
  3. dane adresowe wymagane do wysyłki: imię i nazwisko, adres dostawy (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto),
  4. adres poczty elektronicznej e-mail, numer telefonu.

 

 1. Ceny produktów wskazanych na stronie Sklepu internetowego podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy wynosi 0 zł, w przypadku dostaw zamówionych towarów realizowanych na terenie obsługiwanym przez firmę Iwoniczanka Sp. z o.o.

 

 1. Zawarcie umowy sprzedaży jest możliwe z klientem, którego adres korespondencyjny, będący adresem wysyłki towaru znajduje się na terenie obsługiwanym przez firmę Iwoniczanka Sp. z o.o.

 

 1. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę (zawierające wyszczególnienie wszystkich istotnych składników zamówienia) następuje poprzez przesłanie składającemu zamówienie wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

 

 1. Do każdego produktu zakupionego w naszym Sklepie dołączamy jako dowód zakupu paragon fiskalny lub fakturę VAT.

 

§ 14

Sposoby i terminy płatności za towar

 

 1. Płatności za zakupiony towar można dokonać w następujący sposób:
  1. za pobraniem, płatne przy odbiorze towaru,
  2. przelewem na rachunek bankowy: 93 8642 1113 2011 9327 8678 0001
  3. płatności elektroniczne oraz płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24

 

 1. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi: DialCom24 Sp. z o.o. ul. Kancelarska 15, 60-327 Poznań, NIP: 781-173-38-52

 

 1. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

 1. W przypadku płatności przelew bankowy, płatności za zakupiony Towar należy dokonać w terminie do 3 dni od złożenia zamówienia.

 

 1. W przypadku płatności za pobraniem, płatność następuje w momencie doręczenia przesyłki i opłaceniu wymaganej kwoty do rąk przedstawiciela handlowego.

 

§ 15

Sposoby, terminy i koszty dostawy

 

 1. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem przedstawicieli handlowych firmy Iwoniczanka Sp. z o.o.. Sprzedawca realizuje dostawę tylko i wyłącznie na obszarze działania firmy Iwoniczanka Sp. z o.o..

 

 1. W związku z dostawą towarów realizowaną na obszarze działania firmy Iwoniczanka Sp. z o.o., klient nie ponosi dodatkowych kosztów.

 

 1. Dostawa Towaru odbywa się w terminie do 7 dni (od poniedziałku do piątku) od dnia złożenia zamówienia.

 

§ 16

Procedura rozpatrywania reklamacji

 

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Towar bez wad.

 

 1. Reklamację z tytułu rękojmi można złożyć w następujący sposób:
  1. pisemnie na adres: Iwoniczanka Sp. z o.o., ul. Bohaterów II Wojny Światowej 13, 36-200 Brzozów
  2. za pomocą poczty e-mail na adres: zamowienia@iwoniczanka.pl
  3. telefonicznie pod numerem: 506 193 842 (opłata wg stawki operatora), godziny pracy: poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00.

 

 1. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie następujących informacji:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej e-mail, numer telefonu,
  3. dane dotyczące reklamowanego towaru (nazwa towaru, data zakupu),
  4. opis dostrzeżonej wady w towarze,
  5. żądanie z tytułu przysługujących praw z rękojmi wynikających z Kodeksu cywilnego,
  6. preferowany sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 2. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o ile wada jest istotna,
  3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  4. żądać usunięcia wady,

 

 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

 

 1. Jeżeli kupującym jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

 

 1. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 

 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

 

 1. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 

 1. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 

§ 17

Prawo do odstąpienia od umowy

 

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, można złożyć w formie elektronicznej na adres: zamowienia@iwoniczanka.pl lub pisemnie na adres: Iwoniczanka Sp. z o.o., ul. Bohaterów II Wojny Światowej 13, 36-200 Brzozów

 

 1. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą, jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 

 1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

 

 1. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

 1. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

 1. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Towar należy zwrócić na adres: Iwoniczanka Sp. z o.o. ul. Bohaterów II Wojny Światowej 13, 36-200 Brzozów

 

 1. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 

 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  4. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
  5. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  6. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
  8. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji; prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów,
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej,
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 18

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 

 1. Konsument może skorzystać z następujących pozasądowych instytucji zajmujących się rozpatrywaniem reklamacji i dochodzeniem roszczeń:
  1. Miejscy lub powiatowi Rzecznicy konsumentów, informacje dostępne na stronie internetowej: https://uokik.gov.pl/kontakt.php
  2. Stałe polubowne sądy konsumenckie, działające przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, informacje dostępne na stronie internetowej: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596

 

 1. Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały prowadzące mediacje mające na celu rozwiązanie sporu między Sprzedawcą a Konsumentem. Mediacje są prowadzone na wniosek Konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej. Informacje na temat procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej – https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
 2. Organizacje pozarządowe, czyli Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, gdzie porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: porady@dlakonsumentow.pl.

 

§ 19

Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.

 

 1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentami zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego ( Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm. ).

 

 1. Usługodawca dopuszcza prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, zmiany form płatności, także zmiany sposobów dostawy. Zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia, które objęte są regulaminem obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. Usługodawca opublikuje jednolity tekst zmienionego regulaminu na stronie Sklepu ze wskazaniem daty obowiązywania. O zmianach w regulaminie Usługodawca poinformuje Usługobiorców za pośrednictwem poczty elektronicznej, którzy zawarli umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta. W przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta ze skutkiem natychmiastowym.

 

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 15.05.2016 r.